Bidang Promosi Dan Kerjasama

Bidang Promosi Dan Kerjasama

11 January 2016 Admin
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. penyusunan dan perumusan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
4. penyediaan sarana dan prasarana promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. pelaksanaan dan peningkatan serta pembinaan kerjasama penanaman modal;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di atas, Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana kerja Bidang;
2. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan rencana kerja Bidang;
4. menyiapkan materi, bahan dan media promosi penanaman modal;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
6. melaksanakan kerjasama penanaman modal;
7. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan pembuatan laporan.

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud membawahkan:
1. Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal;
2. Sub-Bidang Kerjasama Penanaman Modal.